top
logo

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้156
mod_vvisit_counterเมื่อวาน129
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้683
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว946
mod_vvisit_counterเดือนนี้3159
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา5702
mod_vvisit_counterAll557824

DVT

qrcode


Home ประวัติ
ประวัติและความเป็นมา

                 การศึกษาระบบทวิภาคี ( Dual Vacation Trainint : DVT ) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกรมอาชีวศึกษา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2538 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเวลาการศึกษา 3 ปี สำเร็จแล้วได้เต็มวุฒิ ปวช. เช่นเดียวกับ ปวช. ระบบปกติ นอกจากนี้ทวิภาคี ยังได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส. อีกด้วย)

การฝึกอาชีพระบบทวิภาคีจะแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาแบบเต็มเวลาทั่วๆไป เพราะผู้ที่จะเข้ารับการฝึกได้นั้นจะไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสถานภาพนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาโดยตรง แต่เป็นบุคลากรของสถานประกอบการ เช่น จากบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการอาชีพอิสระ (Liberal Professions) หรือหน่วยงานของรัฐ (Civil Service) ทั้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีบุคลากร ตั้งแต่ 1-4 คน ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรกว่า 1000 คนขึ้นไป โดยสถานประกอบการจะรับผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพเหล่านี้เข้าเป็นบุคลากรของตนในฐานะผู้รับการฝึกอาชีพ (ในกรณีที่เป็นการฝึกอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม มักเรียกบุคลากรหรือเยาวชนเหล่านี้ว่า ช่างฝึกหัด) และจะส่งเข้ามาเรียนทฤษฎีในโรงเรียนอาชีวศึกษา สัปดาห์ละ 1-2 วัน หรือเป็นช่วงๆ ส่วนเวลาที่เหลือนอกจากนั้นจะฝึกปฎิบัติหรือปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตนสังกัดอยู่ เวลาที่ใช้ในการฝึกตามหลักสูตรจะอยู่ระหว่าง 3-3.5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสาขาอาชีพที่ฝึก

 


ประวัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

                                             

     หลักการเรียนแบบทวิภาคีจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน เริ่มใช้ในประเทศไทยในปี ๒๕๓๖ โดยดำริของนายจรูญ ชูลาภ ตำแหน่งอธิบดีกรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น ทดลองสอนในวิทยาลัยต้นแบบคือ วิทยาลัยเทคนิคปูนซีเมนต์ท่าหลวงอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ประสบความสำเร็จ และได้ขยายไปยังวิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศในปี ๒๕๓๘
     ในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ ภาคเรียนที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๓ เข้าเรียนหลักสูตรระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี ตามนโยบายของกรมอาชีวศึกษา โดยนายเชิดเชลง ชิตชวนกิต ผู้อำนวยการ ได้แต่งตั้งนายนพดล สิ้นทุกข์ เป็นหัวหน้างานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอน ๓ สาขาวิชาดังนี้
     ๑.  สาขาธุรกิจค้าปลีก
     ๒.  สาขาอิเล็กทรอนิกส์
     ๓.  สาขาวิชาช่างยนต์
     การดำเนินการเรียนในช่วงแรกมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ ๙ แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเรียนในวิทยาลัย ๒-๓ วัน ฝึกงานสถานประกอบการ ๔ วันต่อมาได้เปิดสอนเพิ่มในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน การเรียนระบบทวิภาคี ได้เปิดสอนนักเรียนมาจนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๘ ก็ยุติการสอน เนื่องจากประสบปัญหามีสถานประกอบการจำนวนจำกัด และคุณภาพของนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตรนี้
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ดร. อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการได้มีดำริให้ปรับรูปแบบ การฝึกงานในสถานประกอบการจำนวน ๑ ภาคเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยทดลองใช้กับแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างเชื่อม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการทดลองเปิดสอนแผนกวิชาประสบปัญหาในเรื่องของจำนวนชั่วโมงสอนของครูน้อยลง ทำให้ไม่สามารถขยายไปยังสาขาวิชาอื่นได้ และในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้เสนอให้จัดการฝึกงานใหม่จากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ฝึกงาน ๖ เดือน ทุกแผนกวิชา มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

ขณะนี้ออนไลน์

We have 4 guests online

ระยะเวลาการฝึกงาน

 

[กำหนดการ รับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2]

โครงการ MOU


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: moodle hosting .ws domains Valid XHTML and CSS.